Prva strana Здружение на инфектолозите на Македонија

Адреса
Водњанска 17, Скопје, Р. Македонија
тел. +389 02 228 224; факс. +389 02 228 224
e-mail: 
info@zim.org.mk

 

За Здружението
Претседателство
Состаноци

Втор конгрес на инфектолозите на Македонија
Прв конгрес на инфектолозите на Македонија
 

Наш интерес е здружување на инфектолози, микробиолози, епидемиолози, имунолози, педијатри, интернисти, специјалисти по општа медицина и сите оние кои имаат интерес за размена на искуства, следење на новите трендови, истражување, едукација во областа на инфективните болести.

It is our mission to bring together medical specialist in infectology, microbiology, immunology, pediatric medicine, internal medicine, and family practitioners as well as those who have interest in the exchange of experience, and the following of new trends and research in the area of infectious diseases.

 

Терапија на вирусните хепатитиси PDF (1,6 MB/204 страни)
Стратегии за третман на ХИВ инфекција (573 KB/58 страни)
SARS PDF (786KB/54 страни)
Инфекција и хемодијализа PDF (518 KB/57 страни)
Невролошки манифестации при ХИВ инфекцијата PDF (1.03 MB/51 страна)
Q-треска PDF (553KB/54страни)
Бактериски инфекции на уринарен тракт PDF (423 KB/56 страни)