ЈЗУ "Клиника за инфективни болести и фебрилни состојби" Скопје
Адреса
Водњанска 17,
1000 Скопје, Р. Македонија
тел. +389 (0)2 3228 224;
факс. +389 (0)2 3228 224
e-mail:  info@infektivnaklinika.mk
   

ЗА НАС

СТРУЧЕН КАДАР

НАУЧНО-НАСТАВНА ДЕЈНОСТ

ОРГАНИЗАЦИСКА ПОСТАВЕНОСТ
I.
  ПОЛИКЛИНИКА
II. СТАЦИОНАР

Вработени лекари

Политика на квалитет

Вработени лекари на Клиниката и достапни e-mail-ови:

1. Проф. д-р Климент Каровски / anakaro@yahoo.com
2. Проф. д-р Љубомир Ивановски / ljubomiri@zim.org.mk
3. Проф. д-р Звонко Миленковиќ / zvonmil@yahoo.com
4. Проф. д-р Виолета Груневска / grunevska@yahoo.com
5. Проф. д-р Ирена.Кондова / irenakon2001@yahoo.com
6. Проф. д-р Снежана Стојковска / snezanast@mt.net.mk
7. Прим.д-р Љубица Илиева
8. Прим.д-р Лилјана Кртева
9. Прим.д-р Цветанка Евтимовска
10. Прим.д-р Соња Михова / ssanjica@yahoo.com
11. Прим.д-р Магдалена Гашева / gasevam@yahoo.com
12. Прим.д-р Соња Чапаровска
13. д-р Зоран Стојковски
14. Прим.д-р Лидија Забазноска-Стојанова / lidija33@yahoo.com
15. Прим.д-р Добринка Наунова-Јовановска / inanaunovska@hotmail.com
16. ас.д-р Миле Босилковски / mbosilkovski@yahoo.com
17. д-р Весна Семенакова / itacvet@unet.com.mk
18. д-р Патриција Каламарас / patricijakalamaras@hotail.com
19. ас.д-р Вело Марковски / velomarkovski@yahoo.com
20. д-р Ана Анастасовска
21. Прим.д-р Ѓоре Марковски
22. д-р Благица Јоксимовиќ
23. д-р Марија Цветановска / mcvetanovska2001@yahoo.com
24. д-р Валерија Кирова Урошевиќ
25. д-р Жаклина Шопова / zaklinasopova@yahoo.com
26. ас.д-р Крсто Гроздановски / kgrozdanov@hotmail.com
27. ас.д-р Маја Дугановска / mduganovska@gmail.com
28. ас.д-р Милена Ставеновиќ / miros@ukim.edu.mk
29. ас.д-р Бобан Тошевски / vrabec05@medscape.com
30. д-р Марија Димзова / marijadimzova@hotmail.com
31. д-р Сунчица Богоева-Тасевска / goranko@mt.net.mk
32. д-р Иван Видиниќ / ividinic@yahoo.com
33. д-р Сања Петрушевска -Маринковиќ / sanjapm@yahoo.com 
34. д-р Илир Демири
35. д-р Јованка Андоновска / jandonovska@yahoo.com

 

Научни трудови
во PDF

Инфективни болести

Бактериски инфекции на уринарен тракт

ХИВ третман

Инфекција и хемодијализа

Невролошки манифестации при ХИВ инфекција

Q-треска

САРС

Терапија на ВХ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
тренч